Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden looping.nl

Op de diensten van looping.nl en de overeenkomsten welke door ons tot stand komen, zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden bestaan uit de algemene voorwaarden zoals deze terug te vinden zijn op onze website looping.nl. Deze algemene voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van - iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door looping.nl gevestigd te Enschede te leveren producten en/of diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. Door gebruik te maken van de diensten en/of producten die looping.nl aanbiedt gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden en verklaart u tevens deze te hebben gelezen en begrepen.

1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.


Artikel 2. Definities

2.1 In deze algemene voorwaarden wordt met "verkoper" bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via looping.nl zijn/haar voertuig te koop heeft aangeboden na akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en deze te hebben gelezen en begrepen.

2.2 In deze algemene voorwaarden wordt met “Koper” bedoeld: ieder rechtsgeldig en RDW erkend bedrijf dat voertuigen inkoopt via looping.nl na akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en deze te hebben gelezen en begrepen.

2.3 Door gebruik te maken van de dienstverlening van looping.nl gaan zowel koper als verkoper akkoord met de algemene voorwaarden. Zowel koper als verkoper gaan vertrouwelijk met persoonsgegevens om en begrijpen dat deze gegevens niet aan derden verstrekt mogen worden.

2.4 In deze algemene voorwaarden wordt met “de verkoopovereenkomst” bedoeld: Het rechtsgeldig contract welke koper en verkoper aangaan via looping.nl om de specifieke voorwaarden ten aanzien van het te verkopen voertuig waarover overeenstemming is bereikt vast te leggen.

2.5 In deze algemene voorwaarden wordt met “Het Bod” bedoeld: Het bod dat de verkoper geboden krijgt op het voertuig dat de verkoper via looping.nl te koop heeft aangeboden.

2.6 Voordat een bezoeker van looping.nl gebruik maakt van de diensten die looping.nl aanbiedt wordt deze in de gelegenheid gesteld de algemene voorwaarden van looping.nl te lezen en begrijpen.

2.7 Bij vragen of onduidelijkheden over onze Algemene Voorwaarden kan elke bezoeker van looping.nl mondeling en/of schriftelijk contact met looping.nl opnemen voor opheldering.


Artikel 3. Het Bod

3.1 De Verkoper ontvangt via looping.nl een Bod op het door hem/haar te koop aangeboden voertuig. Het Bod wordt gedaan op basis van de door verkoper opgegeven voertuigomschrijving. De voertuigomschrijving dient altijd naar waarheid te zijn ingevuld en/of opgegeven. Als de Verkoper een onjuiste voertuigomschrijving heeft ingevuld en/of opgegeven dat nadelig is voor de Koper heeft de Koper het recht om het Bod in te trekken. 

3.2 Nadat Verkoper Het Bod heeft ontvangen kan de Verkoper deze accepteren. Als de Verkoper Het Bod accepteert gaat de Verkoper een Verkoopcontract aan met de Koper.

3.3 Als de voertuigomschrijving door Verkoper naar waarheid is ingevuld is het voor Koper niet toegestaan opnieuw over de prijs te onderhandelen tijdens de aflevering van het verkochte voertuig.


Artikel 4. Totstandkoming Verkoopcontract

4.1 Het Verkoopcontract komt tot stand nadat Het Bod door Verkoper mondeling, digitaal dan wel schriftelijk aanvaard wordt. looping.nl is geen partij in dit contract.

4.2 Koper is verplicht om het voertuig over te nemen en de via looping.nl overeengekomen prijs aan Verkoper te voldoen. Tenzij de door Verkoper opgegeven voertuigomschrijving niet overeenkomt met de werkelijke staat van het voertuig.

4.3 Het is Verkoper verplicht binnen 1 dag na de totstandkoming van het Verkoopcontract contact met Koper op te nemen om een afspraak voor de aflevering van het voertuig te maken.

4.4 Als er met geen mogelijkheid contact met Koper kan worden opgenomen is het Verkoper verplicht om looping.nl hiervan direct telefonisch of per e-mail van op de hoogte te brengen. De aflevering van het verkochte voertuig dient binnen 14 dagen na het tot stand komen van het Verkoopcontract plaats te vinden.

4.5 Het is Verkoper verplicht om het verkochte voertuig beschikbaar te stellen voor aflevering binnen 3 dagen na de totstandkoming van het Verkoopcontract.

4.6 Als het voertuig niet aan de door Verkoper opgegeven voertuigomschrijving voldoet heeft Koper het recht om een redelijke tegenbieding te doen. Als Verkoper dit niet accepteert heeft Koper het recht om het Verkoopcontract te ontbinden.

4.7 looping.nl behoudt zich ten alle tijde het recht voor om Het Bod in te trekken voor of na acceptatie van Verkoper, zonder dat Koper of Verkoper hieraan rechten kunnen ontlenen.

4.8 Als Verkoper zich niet houdt aan de aflevertermijn van 14 dagen of als Verkoper het verkochte voertuig aan derden verkoopt zal Verkoper door looping.nl en/of Koper in gebreke gesteld worden. Er wordt Verkoper een boete van 15% van Het Bod opgelegd met een minimum van € 250,- Exclusief BTW.

4.9 Als Koper zich niet houdt aan de aflevertermijn of ophaaltermijn of de koop annuleert zonder looping.nl daarvan op de hoogte gesteld te hebben, opnieuw onderhandelt met Verkoper, Fraude pleegt of zich op welke manier dan ook niet houdt aan de met looping.nl gemaakte afspraken, zal Koper in gebreke worden gesteld. Er zal een procedure in gang worden gezet wegens het schenden van het Verkoopcontract en de Algemene Voorwaarden. Koper wordt in dat geval een boete van 15% van Het Bod opgelegd met een minimum van € 250,- Exclusief BTW.

4.10 Verkoper kan zich niet beroepen op de wet Koop op afstand.

4.11 Al onze gesprekken worden opgenomen voor trainingsdoeleinden en ter controle en beveiliging van onze service en verkopen.


Artikel 5. Betaling

5.1 De door looping.nl aangeboden producten goederen en/of diensten zijn voor Verkoper geheel gratis. Verkoper kan onbeperkt en geheel kosteloos gebruik maken van de door looping.nl aangeboden producten, goederen en/of diensten.

5.2 Bij aflevering van het verkochte voertuig dient Koper te allen tijde direct het in het verkoopcontract aangegeven bedrag te voldoen. Per bank of contant. Bij een betaling per bank moet de Koper de Verkoper voorzien van een betalingsbewijs.

5.3 Koper is verplicht binnen 14 dagen na ontvangst factuur de kosten/fee voor de door looping.nl geleverde producten, goederen en/of diensten te voldoen.


Artikel 6. Aflevering

6.1 Voordat Koper overgaat tot betaling heeft Koper heeft het recht bij aflevering van het verkochte voertuig te controleren of het Voertuig overeenkomt met de door Verkoper opgegeven voertuigomschrijving.

6.2 Als Koper constateert dat de voertuigomschrijving zoals deze is opgegeven door Verkoper niet overeenkomt met de werkelijke toestand van het voertuig heeft Koper het recht om een redelijk en eerlijk tegenbod te doen of het Verkoopcontract te ontbinden.

6.3 Koper heeft het recht om te controleren of het geleverde voertuig eigendom is van de Verkoper.

6.4 Verkoper dient zich te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

6.5 Koper is verplicht Verkoper altijd direct te voorzien van een vrijwaringsbewijs.

6.6 Koper is verplicht het voertuig grondig te controleren. Na vrijwaring van de auto ontdoet Koper zich van enige vorm van garantie.


Artikel 7. Privacybeleid

7.1 looping.nl houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

7.2 looping.nl gebruikt persoonsgegevens alleen om de diensten die looping.nl levert uit te voeren.

7.3 Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt of verkocht.

7.4 Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen in de Database van looping.nl.

7.5 looping.nl maakt gebruik van cookies.


Artikel 8. Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van looping.nl. Ook het gebruik van alle overige auteursrechten, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de diensten en producten van looping.nl behoren toe aan looping.nl en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Ook het gebruik van merk- en productnamen van looping.nl in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan. looping.nl hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen van door looping.nl geleverde producten en/of diensten en zal bij overtreding altijd juridische stappen ondernemen.


Artikel 9. Recht

Het Nederlands recht is van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, offertes die betrekking hebben op door looping.nl geleverde producten en/of diensten. Alle gerechtelijke procedures zullen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.


Artikel 10. Klachten

Zowel Koper als Verkoper kunnen klachten mailen aan hoi@looping.nl t.a.v. het management.